مجتمع های مسکونی

ردیف عنوان پروژهکارفرمامشاورملا حظات
1مجتمع مسکونیفرهنگیان منطقه اصفهاندفتر معماری وشهر سازی چهار باغ بهارستان15000مترمربع
2مجتمع مسکونی منطقه یکآقای همدانیمشاور آزاد7320مترمربع
3مجتمع مسکونی آقای سعیدیآقای سعیدیمشاور آزاد2850مترمربع
4مجتمع مسکونی آقای امیر سلیمانیذکاوت و شرکاءپارهاس و همکاران مهندسین مشاور معماروشهرسازی5360مترمربع
5مجتمع مسکونی منطقه( یک)آقای میثمی آزادمشاور آزاد26800مترمربع  
6مجتمع مسکونی تاجیکآقای لونیشرکت مهندسی دیماس ایستا4850 مترمربع طراحی و نظارت و اجراء
7ساختمان مسکونی منیریهمهندس علویمهندس خان بیگی2200مترمربع طراحی و نظارت و اجراء
8ساختمان مسکونی الهیهدکتر یوشیمهندس رنجبر3800مترمربع طراحی و نظارت و اجراء

ساختمانهای ویلایی

ردیف عنوان پروژهکارفرمامشاورملاحظات
1ساختمان ویلای سینکآقای رحمان مشهدیدفتر معماری وشهرسازی آگاه وهمکاران1300مترمربع
2مجموعه ساختمانهای ویلای دماوندمهندس آگاهدفتر معماری وشهرسازی آگاه وهمکاران 800مترمربع _1200 مترمربع _ 1850مترمربع
3ساختمان ویلای سینکمهندس آگاهدفتر معماری وشهرسازی آگاه وهمکاران750مترمربع
4ساختمان ویلای لواسانآقای مددیمهندسین مشاور کارشیو650مترمربع
5ساختمان ویلاهای جواد آبادتعاونی مسکن شهرداری جواد آبادشرکت کاراسازه متین130 واحد اجرای
6ساختمان ویلای لواسانآقای اسدزادهمهندسین مشاور کارشیو450مترمربع

ساختمانهای اداری، تجاری و ورزشی

ردیفعنوان پروژهکارفرمامشاورملاحظات
1مجموعه ساختمانهای اداری و سالن کنفرانس و سلف سرویسشرکت مهرکام پارس زیرمجموعه شرکت ایران خودرومشاور آزاد9500مترمربع
2سالن غذاخوری پرسنل ساختمان شماره پنجشرکت مهرکام پارس زیرمجموعه شرکت ایران خودرومشاور آزاد4200مترمربع
3سالن تولید شماره پنجشرکت مهرکام پارس زیرمجموعه شرکت ایران خودرومشاور آزاد3500مترمربع
4سالن تولید شماره پانزدهشرکت مهرکام پارس زیرمجموعه شرکت ایران خودرومشاور آزاد5460مترمربع
5ساختمان سالن تعمیراتشرکت مهرکام پارس زیرمجموعه شرکت ایران خودرومشاور آزاد4850مترمربع
6ساختمان هتل گاجرهشرکت سرمایه گذاری ایرانگردی وجهانگردیدفتر مهندس پروارچیان4900مترمربع طراحی و نظارت
7ساختمان تجاری یافت آبادآقای احمد آسادفتر مهندس پروارچیان6000مترمربع طراحی و نظارت
8ساختمان تجاری واداریشرکت سرمایه گذاری اداره تامین اجتماعیدفتر مهندس پروارچیان4350مترمربع طراحی و نظارت
9ساختمان اداریاداره تامین اجتماعی سازمان توانبخشیدفتر مهندس پروارچیان2100مترمربع طراحی و نظارت
10فروشگاه بزرگ بنی هاشمآقای دکتر ستاریمهندسین مشاور استحکام8300مترمربع طراحی ونظارت
11ساختمان اداری اقلام مازادشرکت ایران خودرو سازهمشاور آزاد2600مترمربع طراحی
12ساختمان اداری وسالن کنفرانس مدیریت مجتمع پتروشیمی عسلویهشرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی عسلویهمهندسین مشاور نقش جهان پارس4800مترمربع طراحی
13سوله ورزشی وسالن چند منظورهشهرداری آملشرکت مهندسین مشاور آتی نیرو گستر4600مترمربع طراحی
14ساختمان کتابخانه عمومیشهرداری آملشرکت مهندسین مشاور آتی نیرو گستر3850مترمربع طراحی
15ساختمان اداری همیلاشرکت پستهای فشار قوی پارسیانمهندسین مشاور تینا فرآیند۱۶۰۰۰مترمربع طراحی و نظارت و اجراء
16ساختمان اداری نفت پاسدارانشرکت ساختمان نفتآقای دکتر شهریاری۴۰۰۰ متر مربع طراحی و نظارت و اجراء
17مجتمع تجاری واداری پارسیان تهرانپارسبنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامیشرکت تولید مسکن۲۸۵۰۰مترمربع طراحی و نظارت و اجراء
18سالن تولید و ساختمان اداری شماره شانزدهشرکت مهرکام پارس زیرمجموعه شرکت ایران خودرومشاور آزاد۶۰۰۰مترمربع طراحی و نظارت و اجراء
19کارخانه پستهای فشار قوی پارس پرندشرکت پستهای فشار قوی پارسیانمهندسین مشاور تینا فرآیند۱۸۰۰۰مترمربع طراحی و نظارت و اجراء

سایت ها

ردیفعنوان پروژهکارفرمامشاورملاحظات
1سایت کارخانه برنزکارخانه برنزمشاور آزاد16000مترمربع
2شبکه سیستم آتش نشانی سایت انبارهای پادگان کوهکفرماندهی لجستیک نداجامشاور آزاد40000مترمربع 20 انبار نظارت
3سایت وسالن تولید نان ماشینیکارخانه نان ماشینیمهندسین مشاور بتن کاران20000مترمربع طراحی
4شبکه گاز رسانی وآبرسانی سایت آویژه سبزسایت مجتمع گلخانه ای آویژه سبزمشاور آزاد25000مترمربع طراحی
5سیستم آبیاری سایت پارک ساحلی کنگانشهرداری کنگانآقای دکتر شهریاری3000مترمربع طراحی
6باغ موزه مشاهیر حافظیه شیرازسازمان میراث فرهنگی استان فارسآمایش سرزمینهای درین28000 متر مربع طراحی

ساختمانهای بیمارستانی و آزمایشگاهی

ردیفعنوان پروژهکارفرمامشاورملاحظات
1بیمارستان جدید آریابیمارستان آریامهندسین مشاور علوی وهمکاران11000مترمربع طراحی و نظارت
2      ساختمان آزمایشگاه رنگ سازیشرکت رنگ سازی رنگینمهندسین مشاور راستان2100مترمربع طراحی و نظارت
3ساختمان پزشکان خویآقای قنبرزادهمشاور آزاد2000مترمربع طراحی
4ساختمان دندانپزشکیدانشکده دندانپزشکی واحد تهرانمعاونت عمران دانشگاه6000مترمربع طراحی و نظارت
5ساختمان سرم سازی روناکشرکت فرآورده های زیستی وداروئی روناکآتیه سازان7000 مترمربع طراحی و نظارت
6سالن پرکن شربتکیمیداروشرکت مهندسی دیماس ایستا200 مترمربع طراحی و نظارت