در پروسه طراحی تأسیسات الکتریکی ساختمان برای انجام محاسبه سطح مقطع کابل مناسب, ایمن و اقتصادی, در محدوده کابلهای ولتاژ ضعیف پارامترهای مختلفی باید مد نظر کارشناس طراح قرار گیرد. در کتب معتبر نظیر هندبوکهای زیمنس, اشنایدر الکتریک, ABB و غیره بر اساس استاندرد بین المللی 52-5-60364 IEC روش محاسبه سطح مقطع کابل که در برنامه آنلاین Powercomp_cable مورد استفاده قرار گرفته است نیز ارائه شده است.